USERS

Viktoriya Sereda
Loginsereda_v
Emailsereda_vik@yahoo.com
Project PositionCore Faculty
Current PositionAssociate Professor, Ivan Franko University of Lviv
Birth Date1974-06-22
User GroupResource Faculty
Education:
Specialist  Ivan Franko State University of Lviv  History  1991-1996
MA  Ivan Franko State University of Lviv  Sociology  1997-2000
MSc  University of Edinburgh   Sociology  2000-2001
Candidate of Sciences   Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine   Sociology  2006


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition
19961997International Renaissance Foundation, Lviv BranchProgram Coordinator
19992002Lviv Oblast’ Small Academy of Sciences Lecturer
20012002Center for MA Studies, Ivan Franko National University of LvivCourse Developer
2001till nowUkrainian Catholic University, LvivLecturer
2002till nowDepartment of History and Theory of Sociology, Ivan Franko National University of LvivLecturer
20042005Center for MA Programs DevelopmentSociology Program Director
2006till nowInstitute of Sociology, National Academy of Sciences of UkraineResearch Fellow


Courses:
History, Memory and Identity
Urban Landscapes and Local Memories
2008 Teaching Urban Sociology


Personal Courses:
Urban Sociology; Sociology of Gender; History and Memory; Qualitative Methods of Sociological Research; Visual Methods in Social Sciences; Research Design; Ethnosociology; Theories of Nationalism; Sociology of Management; Theories of Management; Oral History; General Sociology


Research Interests and Projects:
October, 1997  Research Assistant, "Carpathians" International Sociological Research Project (Arkos-Cluj, Romania)  
October 1999 –  Research Assistant, International Sociological Project “Lviv-Donetsk: Sociological
February 2000  Analysis of Group Identities and Hierarchies of Social Loyalties” (Lviv-Donetsk, Ukraine)
June-July 2000 Research Assistant, Sociological Project Investigating Social Problems in Khmelnytsky Region, “Ukrainian Fond of Social Investment”, The World Bank (Khmelnytsky region, Ukraine)
August 2000 Research Assistant, Sociological Project “Influence of Decentralization on Social Policy”, OSI-Budapest (LGP) (Lviv, Ukraine)
May-June 2001   Research Assistant, Qaziwala Village (India) Census, the University of Edinburgh, Sociology Department (Edinburgh, UK)
November 2001  Co-Author, Sociological Project “Research on quality of education” Ivan Franko National University of Lviv
November 2001-January 2002 -  Author, Sociological Project “Research of Main Difficulties Experienced by Students of the Theological Academy of Lviv”
November  2001  Research Assistant, International Sociological Project “You and Society”(Lviv, Ukraine)
May 2002   Research Assistant, Sociological Project “Physical Training at the Ivan Franko National University of Lviv: Students’ Needs and Preferences”
May 2002-October 2002 –   Project Director, Sociological Project “Analysis of Pastoral Work of Traditional and Newly Established Churches”, Ukrainian Catholic University (Lviv)
November 2002-February 2003    –  Co-Author, Sociological Project “Monitoring of the Mass Media in Lviv”, University of Lviv
May 2003   Research Assistant, Sociological Project “State of Educational System in Ukraine” (Lviv, Ukraine)
September 2003-September 2004 –  Co-Author, Oral History Project “20th-Century Ukraine in Women’s Memory” (Lviv-Kharkiv-Crimea, Ukraine)
May 2004 Co-Author, Sociological Project “Attitude of the LNU Students to the Bologna Process”
November 2004  Co-Author, Sociological Project “Lviv-Donetsk: Sociological Analysis of Group
February 2005   Identities and Hierarchies of Social Loyalties” (Lviv-Donetsk, Ukraine)
January 2006   Co-Author, Sociological Project “Social and Political Orientations of Inhabitants of  Lviv Region”
October 2006   Lviv Manager, International sociological research project “Political research”, University of Cambridge, Institute of Sociology of the National Academy of     Sciences of Ukraine, Ivan Franko Lviv National University (Lviv, Ukraine).
December 2006  Lviv Manager, sociological research project “Circulation of Works, Ideas and personalities of Classical Authors in Methodology of Sociological Research in Eyes of Sociology Students”, Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv, Ukraine).


Selected Publication:
 • “Vplyv pol’skykh ta ukrains’kykh pidruchnykiv z istorii na formuvannia pol’s’ko-ukrains’kykh etnichnykh stereotypiv”, Visnyk L’vivs’koho universyteta. Seriia Istorychna. Vypusk 35-36 (Lviv 2000), 387-399.
 • “Regional Historical Identities in Ukraine: Case Study of Lviv and Donetsk”, Naukovi Zapysky. Natsional’nyi universytet “Kyevo-Mohilians’ka Akademiia” Vyp.20. Sotsiolohichni nauky (Kyiv 2002), 26-34.
 • “Konstruiuvannia obrazu inshoho ta istorychnoi identychnosti v Ukraini i Pol’shchi: porivnial’no-textual’nyi analiz shkil’nykh pidruchnykiv z istorii”, Metodolohiia, teoria ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil’stva. Zbirnyk naukovykh prats’ (Kharkiv 2003), 270-276.
 • Naukovyi zvit za rezul’tatamy konkretno-sotsiolohichnoho doslidzhennia informatsijnoho prostoru m.L’vova (hruden’ 2002 r. – liutyi 2003 r.) (Lviv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy; L’vivs’kyi natsional’nyi universytet imeni Ivan Franka, 2003), 86 p. [co-authors: Chernysh N.I., Susak V.I., and others]
 • “Novi metody vykladannia teorii natsionalizmu ta etnosotsiolohii”, Sotsiologiia v auditorii: iskusstvo prepodavaniia (Khar’kov: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy; Kharkivs’kyi Natsional’nyi Universytet, 2003), 132-145, 291-294.
 • “Akademichna Besida”, “Akademichne Bratstvo”, “Akademichna Hromada”, “Akademichnyi Kruzhok”. Entsyklopediia istorii Ukrainy, vol. 1 (Kyiv: Naukova dumka, 2003), 50-52.
 • Sereda V. Polish-Ukrainian Ethnic Stereotypes in History Textbooks. Czeslaw Robotycki, ed. Cultural Identity and Ethnicity in Central Europe. Prace Etnograficzne UJ, zeszyt 37. (Krakow, 2004).
 • “Oznachennia heroichnoho mynuloho i polityka natsional’noi identychnosti: na materialakh l’vivs’koho doslidzhennia”, Metodolohiia, teoria ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil’stva. Zbirnyk naukovykh prats’ (Kharkiv 2004), 353-357.
 • "’Istoria Vchyt’: istorychnyi dyskurs v ofitsiinykh promovakh Prezydenta Ukrainy L.Kuchmy. Metodolohiia, teoria ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil’stva. Zbirnyk naukovykh prats’ (Kharkiv 2005), 318-323.
 • Osoblyvosti reprezentatsii natsionalno-istorychnykh identychnostey v ofitsiynomu dyskursi prezydentiv Ukrainy I Rosii, Sotsiolohiia: teoriya, metody, marketynh, vol.3 (Kyiv 2006),191-212.
 • Analiz zv’iazku preferentsiy respondentiv Lvova i Donetska shchodo nataionalnoho mynuloho z ikh sotsialno-demohrafichnymy kharakterystykamy, Metodolohiia, teoria ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil’stva. Zbirnyk naukovykh prats’ (Kharkiv 2006), 125-131.
 • Stosunky Schodu I Zakhodu Ukrainy: istorychni identychnosti i natsiie strukturuyuchi protsesy,  Stosunky Schodu I Zakhodu Ukrainy: mynule, s’ohodennia ta maibutnie (Luhansk, 2006), 183-196.
 • Rehionalni osoblyvosti istorychnykh identychnostey ta ikh vplyv na formuvannia suchasnykh politychnykh orientatsiy v Ukraini. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata sotsiolohichnykh nauk: 22.00.04 (Kyiv, 2006), 20 p.
 • Rehionalni vymiry ukrains’koho sotsiumu: istorychne mynule i natsionalni identychnosti, Agora. Ukraina – rehionalnyi vymir (Kyiv, 2006), vol. 3, 29-41.
 • Istoricheskiy diskurs v ofitsial’nykh rechakh prezidentov Ukrainy i Rossii.
  http://www.polit.ru/analytics/2007/04/05/politdiskurs.html
 • Święta historyczne i bohaterowie narodowi w świadomości mieszkańców Doniecka i Lwowa. Ukraina Nowa. Red. Jaroslaw Moklak. Krakow: "Historia Iagellonica" 2006, №2. pp.109-122.
 • Usna istoria jak metod i metodolohia: dejaki problemy stvorennia ta interpretacii usnoistorycznyx dzherel //
  Ukraina Moderna. Chyslo 11. Kyiv-Lviv, 2007. s.159-165.
 • Regional differences in historikal identities and their impact on the formation of current political orientations in Ukraine/ Проблемы развития регионального социума: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саранск. 19-20 окт. 2006: в 2 ч. / НИИ регионологии. отв. ред. Н.П.Макаркин. - Саранск.,2006. - Ч.2. С.421-422. (всего 556 с.).
 • Didactic publications
  Iakisni metoty Sotsiologichnych Doslidzhen. Navchal’na Programa. (Lviv 2000), 99 p. (co-author V.Susak).
 • “Prohrama kursu “Sotsiolohichni metody v gendernykh doslidzhenniakh”, in Hentosh L., Kis’ O., Sereda V., Dzhedzhora O., Prohramy navchal’nykh kursiv z gendernoi problematyky dlia vyshchykh navchal’nykh zakladiv L’vova (L’viv: Naukovo-doslidnyi tsentr “Zhinka I Suspil’stvo”, 2001), 18-28.
 • Navchalna prohrama kursu mahisters’koi prohramy z sotsiolohii ta kul’torolohii “Teorii natsionalizmu”. (Lviv 2002), 70 p. (co-author: O.Sereda).
 • Reviews
   [retsenziya] Guseynov G. Karta nashey Rodiny: idiologema mezhdu slovom I telom. Moskva: OGI, 2005, Krytyka, vol.1-2, (Kyiv, 2006), 25
 • [retsenziya] О.Bohomolov, S.Danylov, І.Semyvolos, H.Yavors’ka. Islams’ka identychnist’ v Ukraini. Kyiv: AMES, 2005, Krytyka, vol.3, (Kyiv, 2006), 14.