USERS

Michal Moch
Loginmoch
EmailSADIQ81@WP.PL
Project Positionparticipant
Current PositionLecturer
Birth Date1981-01-23
User GroupParticipants
Education:


Professional Experiense:
start dateend dateinstitutionposition


Courses:
Nations, Nationalism and Politicization of Religions in South-Eastern Europe and the Middle East
2008 Concepts of Orientalism and Occidentalism in Contemporary Social Sciences


Personal Courses:
2007 - Arabic language - descriptive grammar (40 hours course), Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland.
2007-2008 - Nations, Nationalism and Politicization of Religion in the Middle East and South-Eastern Europe Between 19th and 21st Century - Chosen Issues, Scientific Discourses and Research Perspectives  (60 hours course), Warsaw University, Poland 


Research Interests and Projects:


Selected Publication:

·         Druga intifada – bilans krytyczny (The Second Intifada – a critical balance), „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” 2003, nr 1-4 (20-23), pages 178-187,

 

·         Fundamentalizm religijny a islam i judaizm. Sen o potкdze (Religious Fundamentalism in Islam and Judaism. Power Dreams) , „Tygodnik Powszechny” (15th of June 2003), nr 24, pages 6-7,

 

 

·         Ibn-Hazm i Adonis. Dwie wizje miіoњci w literaturze arabskiej (Ibn-Hazm and Adonis. Two Visions of Love in Arabic Literature) w: Spotkania arabistyczne IV, Krakуw 2002, pages 77-91,

 

 

·         Mejіuny pod Wilnem (Meilunai near Vilna. Memoirs of My Grandmother), „Karta” 1997, nr 23, pages 128-135,

 

 

·         (with Zofia Sawaniewska-Mochowa), O pochodzeniu, strukturze i poprawnoњci najnowszych nazw firmowych w Bydgoszczy (On origin, structure and correctness of the newest names of firms and factories in Bydgoszcz) in: Polszczyzna bydgoszczan. Historia i wspуіczesnoњж, pod red. Maіgorzaty Њwiкcickiej, Bydgoszcz 2003, pages 155-166, 

 

·         Perswazja – wartoњci – wybуr. O jкzyku kampanii samorz№dowej 1998 roku (Persuasion-Values-Choice. On the Language of Polish local government elections’ campaign in 1998 year), „Poradnik Jкzykowy” 2001, nr 5, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pages 28-39,

 

·         Refleksja nad miіoњci№ w literaturze arabskiej na tle tradycji judeochrzeњcijaсskiej i antycznej (Reflection on Love in Arabic Literature Against A Background of Judaic-Christian And Ancient Tradition) in: Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, pod red. Jadwigi Pstrusiсskiej i Piotra Stalmaszczyka, Krakуw 2003, pages 133-145,

 

·         Њwiкte miasto religii i narodуw. Status Jerozolimy w XX w. Zarys konfliktu i perspektywy wyjњcia z impasu (The Holy City of Religions and Nations. Status of Jerusalem in 20th century. The Outline of Conflict and Perspectives of Breaking A Deadlock), „Rubikon. Kwartalnik Naukowy” ( in the process of printing).

 

·         Toїsamoњж narodowa zbiorowoњci palestyсskiej – wybrane zagadnienia (National Identity of Palestinian Community – chosen issues), „Bliski Wschуd. Spoіeczeсstwa-polityka-tradycja” 2006, nr 3, Wydawnictwo Szkoіy Wyїszej Nauk Spoіecznych „Academica”, pages 143-163.